Çember Zamanı

Okulumuzda günlük programımıza çember zamanı ile başlanır. Bu zamanda öğrencilerimiz ile birlikte “ben geldim, takvim, hava durumu, matematik rozeti, 100.Gün vb.” etkinliklerimiz ile aktif öğrenmeyi gerçekleştirmekteyiz.

Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir içeriğe sahip Gems (Great Explorations in Math and  Science-Fende ve Matematikle Büyük araştırmalar) programı öğrencilerimizin fen ve matematiği günlük yaşamları içerisinde kullanarak içselleştirmelerini sağlamaktadır. Her yıl değişen Gems konularımız, alanlar arası geçiş yapılarak branş öğretmenlerimizin de iş birliği ile yürütülmektedir.

Bizler 2001 Kolej Ana Sınıfı olarak Montessori eğitiminin bir parçası olan günlük yaşam becerilerini geliştirme çalışmalarımızı (Toz alma, dolap toplama, düğme dikme, meyve, sebze yıkama vb.) özel olarak hazırlanmış uygulama sınıfımızda haftada 1 saat olarak yapmaktayız. Bu çalışmalarla yaparak çocuklarımıza yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamı hazırlamaktayız.

Okul öncesi  eğitimin amaçlarından  biri çocukların  yaratıcı düşünme becerilerini  geliştirmektedir. Scamper yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde  kullanılan eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Öğrencilerimizle bütün bir yıl boyunca farklı, özgün düşünce üretebilmeleri konusunda yaş seviyelerine uygun çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmalarımız Mind Lab metodu ile desteklenmekte ve ileri sınıflarımızda bu metotla devam etmektedir.Scamper  çalışmalarımız haftada  1 ders saati olarak programımızda yer almaktadır.

Türkçe Dil Etkinliği

Amaç ve kazanımları içeren çalışmalarımıza paralel olarak dil gelişimini sağladığımız Türkçe Dil Etkinliği derslerimiz haftada  2 saat uygulanmaktadır. Dil eğitimi bebeklik döneminde başlayan süreç odaklı bir eğitimdir. Evde başlayan bu eğitimi, hikâye kartları, bilmeceler, tekerlemeler ve parmak oyunlarıyla harmanladığımız derslerimizle desteklemekteyiz.

Yapılan scamper  çalışmalarıyla öğrencilerin cümle tamamlama becerisini artırırken, hayal güçlerinin de  sınırlarını zorluyoruz. Standart cevaplara ulaşmanın ötesinde kendilerine ve sınıftaki arkadaşlarına farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediğimiz sorular sınıf öğretmenlerimiz ve rehberlik birimimizle ortak hazırlanmaktadır. Öğrenciler bu sorulara cevap ararken akıl yürütmekte ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir.

Mind Lab

Düşünme oyunlarını kullanarak yaşam ve düşünme becerilerini  geliştirmeyi hedefleyen Mind Lab Metodu, haftada 1 ders saati olarak uygulanmaktadır. Bu metodu uygulamadaki amacımız çocuklarımızın temel yaşam becerilerini destekleyerek onların kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere karşı saygılı,bilinçli,başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata hazırlanmalarını sağlamaktır. Haftada bir saat olarak uyguladığımız Mind Lab dersi ile yaşayarak, sorgulayarak, tecrübe ederek ve eğlenerek etkin öğrenme gerçekleştirmekteyiz.

İngilizce 

Özel Yeşilköy 2001 Koleji Ana Sınıfı’nda İngilizce derslerimizin işlenişinde  TPR  (Total Physical Response / Tüm Fiziksel Tepki) ve Task Based (AktiviteTabanlı) metodları uygulanmaktadır. Bu  yöntemlerle görsel, işitsel ve fiziksel tepkilerle yapılan etkinliklerde İngilizce iletişim dili olarak kullanılır. Soyut kavramlar yerine çocukların kendi deneyimlerinden hareket ederek öğrenebilecekleri doğal ortamlarda hikayeler ve şarkılar, resimli kartlar, objeler, dramatizasyon ve günümüz çocuklarının vazgeçilmez etkinliği olan sanal oyunlarla iletişim desteklenmektedir.

Dünya çapında 1500’den fazla okulda her yıl 110.000’den fazla öğrencinin İngilizceyi anlayıp konuşmasına yardımcı Monier&Monier Erken İngilizce çalışmaları uygulanmaktadır. İngilizce öğretimini, “Goldilocks and the Three Bears”, “Five Little Monkeys” ve “The Very Hungry Caterpillar” gibi çocuklar tarafından sevilen hikayelerle sağlayan bu program aşağıda belirtilen dört dijital bileşenden oluşur:

  1. Ses farkındalığını, metin çözümleme ve okumaya hazırlığı geliştirir.
  2. İngilizce derslerinin Müzik, Drama, Görsel Sanatlar gibi derslerle disiplinler arası işbirliğini sağlar.
  3. Öğrenciye günlük plan çerçevesinde uygulanacak sıralı aktiviteleri akıllı tahtada uygulama olanağı sunar.
  4. Öğretmene geniş online ve offline ortamlarda öğrenci değerlendirmesi yapabilme esnekliği sağlar.

Satranç

Hazırlık sınıflarımız öncelikli olarak derslerimizde yenilmeyi, yenmeyi, hazmedebilmeyi ve rakibe saygılı olmayı öğrenirler. Öğrenciler ilk derslerde oyun kuralları, oyun sahası gibi temel kavramlarla tanışırlar. Bu kavramların pekişmesinin ardından taşların oyun sahasına dizilimini ve hareket özelliklerini öğrenirler.  Önce takım halinde müsabaka yaparak, ardından büyük sınıfların hakemliğinde bireysel maçlarla pratik yaparlar.

Yaratıcı Drama

Genel amacı yaparak ve yaşayarak öğrenme olan yaratıcı drama, okulumuzda ana sınıfından 8. sınıfa kadar haftada 1 ders saati olarak yapılmaktadır.  Derslerimizde yaratıcı dramanın özünde olan eleştirel düşünme yeteneği, sosyal gelişim ve birlikte çalışma, iletişim, problem çözme, dili kullanma, hayal gücü ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesine yönelik  kazanımların yanı sıra ana sınıfı müfredatını destekleyen konularda da çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca, diğer branş dersleri ile ortaklaşa, birbirini destekleyen disiplinler arası çalışmalar yaparak derslerimizi zenginleştirmekteyiz.

Müzik

Okulumuzda okul öncesi müzik eğitiminde temeli müzik, konuşma, dans-hareket’in birleşiminden ortaya çıkan Orff-Schulwerk elementer müzik yöntemini kullanmaktayız. Bu yöntem ile yaptığımız dersler ile çocukların kişilik gelişimine katkı sağlamak, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Çalışmalarımızda öğrencilerimiz doğaçlama hareket geliştirir, çalgıları ve bedenlerini kullanarak doğaçlama müzik yaparlar. Bu çalışmalarda çocukların yeteneklerinin olup olmadığı değil, deneyim yaşadıkları süreç ve meydana getirdikleri ürün önemlidir. Böylece yaratıcılık, özgüven, birlikte çalışma bilinci ve iletişim becerileri desteklenmektedir.

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri  dersinde ana sınıflarında öncelikli hedefimiz, teknolojilerin doğru, güvenli ve sağlıklı kullanımını çocuklarımıza öğretmektir. Yaş gruplarına uygun çeşitli görsel uygulamalar ile bilgisayarın temel donanımlarını ve yazılımlarını kullanmayı öğrenirler.

Bilgisayarın temel çalışma prensibini kavrayan ve temel donanımlarını etkin kullanan öğrencilerimiz kodlama uygulamaları ile problem analizi, çözüm üretme, çoklu bakış açısı geliştirme, eleştirel ve sistematik düşünme, neden sonuç ilişkilerini görebilme yetilerini geliştirirler.

Beden Eğitimi

Ana sınıfı öğrencilerimize sunduğumuz hareket eğitimi etkinlikleri; sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Haftada 1 ders saati olarak yapılan Beden Eğitimi derslerinde çocukların komutları duymasına, paylaşmayı öğrenmesine, öz güven kazanmasına yönelik çalışmalar oyunlarla verilmektedir.

Düzenlediğimiz etkinliklerin ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik, hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.

Görsel Sanatlar

Yeşilköy 2001 Koleji olarak görsel sanatlar dersindeki hedefimiz: Teknik bilgi ve beceri  ile duygu ve düşüncelerini ifade eden, temel sanatsal kavramların  bilgisine sahip, sanatçının ve sanat eserinin değerinin bilen ve saygı gösteren, kültürel mirasın sahip çıkan, estetik algılayışı gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Sanatlar etkinliklerimizde, ana  ve ara renkleri tanıma, çizgi  kullanma becerileri, basit geometrik formlarla figüratif resim yapma becerisi, malzemeyi doğru kullanma (pastel boya, parmak boya, sulu boya, sanat kili, akrilik boya) kullanabilme becerisinin geliştirecek çalışmalar gerçekleştirilir. Yapmış olduğu çalışmalar gözlemlenerek gelişim seviyeleri analiz edilir.  Çeşitli sanatçılar incelenerek sanatın farkına varılması ve sevmesi hedeflenir.

 Bale

Dans ve hareket insan bedeninde her an var olduğunu bildiğimiz ve yaşamın temel yapısı içinde önemli yere sahip bir kavramdır. Çocukların gelişim süreçlerini desteklemek ve kendi bedenlerini analiz etmelerine yardımcı olur. Öğrenciler dansın, kendilerini ifade edebilecekleri bir iletişim aracı olduğunu bilirler. Ders bireysel olarak uygulandığında kişisel alan olarak bilinen kinesfer algısını yani kendi alanını tanımlamayı, grup olarak uyguladığında ise kollektif bilinci yani grup içindeki rolleri güçlendirip farklı bireylerle iletişim yollarını araştırarak, kendi alanının dışına güvenli bir şekilde dahil olmayı da kolaylaştırmaktadır.

Özellikle okul öncesi gibi küçük yaşlarda dans eğitimlerine başlaması çocukların beden gelişimine katkı sağladığı gibi yaşamdan aldıkları, zevki arttırdığına dair birçok istatistiksel ve deneysel kanıtlar da mevcuttur. Aynı zamanda müzikle birlikte hareket etme, belli ritimlere uymak gibi becerilerinde gelişimi için çok önemlidir. Dans çocukların disiplin, adaptasyon, özgüven duygusu, rahatlama, sorumluluk alma, sosyalleşme, kişisel düşünce, grup içerisinde uyum gibi kişilik özelliklerinin gelişiminde oldukça etkilidir.